• Helma Lieberwerth

Online coachen vs Quaning

Updated: Apr 3

Scroll down to read this blog in English. In ons webinar ‘Innovatief coachen met duurzaam resultaat’ vertellen we o.a. over de trends in de coaching industrie. We kunnen geruststellen dat het coronavirus een nieuwe trend heeft opgeleverd: online coaching. Gelukkig kunnen coaches hun belangrijke werk op zo’n manier voortzetten. Quaning kan ook online. Toch is er een groot verschil met online coaching. Met Quaning is de effectiviteit van de begeleiding 100% geborgd en dat is een belangrijke en gewenste zekerheid.


Online coachen

Coaches bieden hun diensten nu bij voorkeur online aan. Dat betekent dat de coachingsgesprekken gevoerd worden via videomogelijkheden als Facetime, Zoom en MS Teams. Als beiden in de call aanwezig zijn, dan wordt er een gesprek gevoerd zoals dat normaal gesproken live zou worden gedaan. Een eventuele interventie wordt ook via het scherm doorgesproken en uitgevoerd. Zoals in elk coachtraject, en via het scherm misschien nog wel sterker, is het dan de vraag of het leefmechanisme van de cliënt de verandering ook volledig omarmt.


Op afstand

De programs die we met Quaning doen worden in een wekelijks ritme afwisselend live of via telefoon gedaan. Of, als de afstand tussen de Quaner en Quanee te groot is om te reizen of als andere redenen zijn waardoor zij tijdens de live sessies op verschillende locaties zijn, via eenzelfde videomogelijkheid als traditioneel coachen. En toch, zoals al in de inleiding gezegd, er is een groot verschil.

Constante factor

Bij Quaning is er een constante factor die op afstand altijd objectief en effectief bijdraagt aan het duurzaam resultaat dat programs opleveren: de Quaning Communicator. Met deze technologie maakt de Quaner objectieve analyses en wordt een interventie verzorgd direct in de kern. Het leefmechanisme van de Quanee wordt daarmee in ere gehouden terwijl er van binnen toch van alles direct verandert. Quaner en Quanee kunnen waar dan ook ter wereld zijn. De kwantummechanische principes waarop de technologie gestoeld is, zorgen ervoor dat de werking van het program altijd effectief is. Zo is en blijft tijd-, ruimte- en locatie onafhankelijk begeleiden altijd effectief!
Online coachen vs Quaning

In our webinar 'Innovative coaching with sustainable results' we, among other things, talk about the trends in the coaching industry. We can reassure you that the coronavirus has created a new trend: online coaching. Fortunately, coaches can continue their important work in this way. Quaning can also be done online. Still, there is a big difference with online coaching. With Quaning, the effectiveness of the guidance is 100% guaranteed and that is an important and desired certainty.

Online coaching

Coaches now prefer to offer their services online. This means that the coaching conversations are conducted via video options such as Facetime, Zoom and MS Teams. If both are present in the call, a conversation will be held as would normally be done live. A possible intervention is also discussed and carried out via the screen. As in any coaching process, and perhaps even more so via the screen, the question is whether the life mechanism of the client fully embraces the change.

At a distance

The programs we do with Quaning are alternately done live or over the phone in a weekly rhythm. Or, if the distance between the Quaner and Quanee is too long to travel or if there are other reasons why they are at different locations during the live sessions, via the same video possibility as traditional coaching. And yet as mentioned in the introduction, there is a big difference.


Constant factor

At Quaning, there is a constant factor that always contributes objectively and effectively to the sustainable results that programs produce: the Quaning Communicator. With this technology, the Quaner makes objective analyses and an intervention is taken care of directly at the core. The living mechanism of the Quanee is thus respected while everything inside changes immediately. Quaner and Quanee can be anywhere in the world. The quantum mechanical principles on which the technology is based ensure that the operation of the program is always effective. This way, time, space and location independent guidance is and always will be effective!

56 views

Powered by Licentrix

Pages

Contact us

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon